Back to Jokes Home

सुपरहिट जोक्स

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

 

 

 

 

अहो जरा हसता का ?

 • [ मालकाला नोकर समजून ]

  बाई      -   काय रे, तू ह्या बाईकडे कधीपासून कामाला आहेस?

  मालक -   मी होय? पुष्कळ वर्षे आहे.

  बाई      -  तुला पगार बरा मिळतो का?

  मालक -  काय सांगू, दिवसभर काम केल्यावर दोन वेळचे जेवण आणि अंग झाकायला कपडे मिळतात.

  बाई      -  बिचारा, माझ्याकडे कामाला येशील? मी तुला जेवून खाऊन महिन्याला १००/- रुपये देईन.

  मालक -  जरुर आलो असतो. पण बाईंबरोबर मी जन्माचा करार केला आहे.

  बाई      - हा कसला करार? ही तर निव्वळ गुलामगिरी आहे.

  मालक - तुम्ही त्याला गुलामगिरी म्हणता, आम्ही त्याला लग्न म्हणतो.

 • शाम- आई, पिवळा रंग महाग असतो का ग?

  आई- नाही.

  शाम- मग तू शेजारच्या काकूंना सांगत होतीस ना, हल्ली मुलीचे हात पिवळे करायला खूप पैसे जमवावे लागतात.

 • मन्याबापू - सध्या जमाना कठीण आलाय. आता स्त्री-पुरुष सारखेच ढगळ कपडे घालतात. त्यामुळे कोण स्त्री आणि कोण पुरुष हे ओळखणे फ़ार अवघड झांलय.

  सोन्याबापू - त्यात अवघड काय आहे? जी व्यक्ती सारखी बोलत असते ती बाई समजावी आणि जी एकत असते ती व्यक्ती पुरुष समजावी.

 • पती - साहेब, या शिपायाने इथे आम्हा पती-पत्नीला उगीचचं पकडून आणलय. आम्ही तर आमच्या गल्लीमध्ये अगदी फ़ालतू गोष्टींवर भांडत होतो.

  इन्सपेक्टर - पण घरात भांडायच सोडून तुम्ही गल्लीत का भांडत बसला होतात?

  पती - म्हणजे? आमचे फ़र्निचर आम्हीच तोडावं असं तुम्हाला वाटतंय का?

 • मोलकरीण - बाई मला तुमच्याकडे काम करुन इतकी वर्षे झाली, पण अजून तुमचा माझ्यावर विश्वास नाही?

  बाईसाहेब - असे का म्हणतेस? कपाटाची, तिजोरीची अशा सगळ्या चाव्या इथे तर पडलेल्या असतात.

  मोलकरीण - हो, किल्ल्या पडलेल्या असतात ख-या, पण त्यातली तिजोरीला एकही लागत नाही त्याचे काय?

 • पत्नी- लग्नापूर्वी तुम्ही कसे अगदी माझ्यामागे मागे धावत होता नि आता .. ?

  पती - अग, बस मिळाल्यानंतर कोणी तिच्या मागे, मागे धावत नाही .. !

 • आंधळा भिकारी - आंधळयाला पैसा द्या बाबा.

  गोपाळराव - अरे, पण तू कशावरुन आंधळा आहेस ?

  आंधळा भिकारी  - साहेब, ते पहा समोर, तुम्हाला नारळाचं झाड दिसतं का?

  गोपाळराव - हो, दिसतं ना.

  आंधळा भिकारी - ते मला दिसत नाहीये !

 • बबनराव - तुमच्याकडे मारुतीचे स्पेअर पार्ट आहेत का?

  दुकानदार - हो, आहेत ना, काय पाहीजे?

  बबनराव - एक गदा द्या.

 • शिक्षक - संजू वाघाला न घाबरणा-या प्राण्याचे नाव काय ?

  संज - वाघीण.

 • शिक्षक -सतराव्या शतकातील वैज्ञानिकांबद्दल तुला काय माहिती आहे राजू ?

  राजू - सर, सगळयांचे निधन झाले आहे.

Click Here To Send This Greetings To a Friend

 
www.shreeyoginfo.com
2007-09 All Rights Reserved