पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

१६१

पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र निघाला गगनात
----- रावांचे नाव घेते ----- च्या अंगणात

१६२

सौभाग्याचं लेणं काळी पोत

----- रावांच्या जीवनात उजळीन जीवनज्योत

१६३

तुकारामांचा अभंग वामनांची कविता
----- राव आहेत सागर मी त्यांची सरिता

१६४

श्रीमंत माणसांना पैशाची धुंदी
----- रावांचे नाव घ्यायची पहिलीच संधी

१६५

काचेच्या ग्लासात चकचकते दही
माझ्या मंगळ्सुत्रावर ---------- रावांची सही
१६६ तांब्याच्या पळीला नागाची खुण
---------- रावांचं नाव घेते ----------- घराण्याची सुन
१६७ शंकराच्या पिंडीवर बेल वाह्ते वाकुन
----------- रावांच नाव घेते पुजेचा मान राखुन
१६८ समुद्राला आली भरती नदीला आला पुर
----------- रावांसाठी माहेर गेले दुर
१६९ माहेरचं निरंजन सासरची फुलवात-------------
रावांचं नाव घ्यायला करते आजपासुन सुरुवात
१७० मोर पक्षी पाण्याला हौशी
-----------  रावांचं नाव घेते पुनवेच्या दिवशी
१७१ दारी होती तुळस तिला घालते पळी - पळी पाणी
आधी होती आईबापाची तान्ही नंतर झाली --------- रावांची राणी
१७२ गुलाबाच्या कळ्या पेटीत
------------ राव आहेत माझ्या मुठीत
१७३ अबोलीचा गजरा रुपयाला एक
----------- रावांचं नाव घेते ----------------- घराण्याची लेक
१७४ लाल मणी तोडले काळे मणी जोडले
------------ रावांसाठी आई-बाप सोडले
१७५ साजुक तुपात नाजुक चमचा
-----------चे नाव घेते आग्रह तुमचा
१७६ निळ्या आकाशात पक्षांची चाहूल
------------रावांच्या जिवनात टाकते मी पहीलं पाऊल
१७७ वीटांवर वीटा शंभर वीटा
------------- राव आहेत माझ्याजवळ आता बाकी सर्वांनी फुटा
१७८ हिमालयाच्या पर्वतावर बर्फ़ाच्या राशी
---------चे नाव घेते ग्रुह्प्रवेशाच्या दिवशी
१७९ केळीचं पान कसं कुरुम कुरुम वाजतय
------- रावांचं नाव घ्यायला मला लाज वाटतेय
१८० इंग्लंड अमेरीका मी हाय कुमारीका
मला नाव घ्यायला सांगू नका