पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

१४१

नमस्कार फुकाचा आशीर्वाद लाखाचा
----- रावांच्या संगतीत संसार करते सुखाचा

१४२

श्रीमतांची श्रीमंती, गरीबाचा देव वाली

----- रावांचे नाव घेऊन मी झाले भाग्यशाली

१४३

सोन्याचे तबक चांदीची परात
----- रावांचे नाव घेते नव्या घरात

१४४

संगीत नाटकात नाटक सुभद्राहरण
----- रावांचे नाव घ्यायला हरतालिकेचे कारण

१४५

कस्तुरीचा जन्म सुगंधाकरीता
माझे जीवन ----- रावांकरीता
१४६ वडिलांनी केले लग्न, मामानी केला आहेर
----- रावांसाठी सोडले प्रेमाचे माहेर
१४७ हूरहूर दाटली मनात, जीव माझा बावरला
----- रावांच्या ओढीनं माहेरचा मोह सोडला
१४८ गुलाबापेक्षा मोहक दिसते गुलाब कळी
----- रावांचे नाव घेते ----- च्यावेळी
१४९ सासुबाई आहेत प्रेमळ, सासरे आहेत दयाळू
------ राव तर आहेत अतिशय मायाळू
१५० चांदीच्या नक्षीदार ताटाला सोन्याचा गिलावा
----- रावांसारखा गुणी पती जन्मोजन्मी मिळावा
१५१ बोलताना जिभेचा जाऊ देऊ नये तोल
----- रावांच्या प्रीती इतके नाही कशाचे मोल
१५२ सनई आणि चौघडा वाजे सप्तसुरात
----- रावांचे नाव घेते ----- च्या घरात
१५३ वडिलांची छाया आईची माया
----- रावांच्या सुखासाठी झिजवेन मी काया
१५४ बहिणीसारख्या नंदा भावासारखे दिर
----- रावांचे नाव घेण्यासाठी झाले मी अधीर
१५५ तिळ्गुळ घ्या गोड गॊड बोला
----- रावांचे नाव घेण्याचे सौभाग्य मला
१५६ श्रीमंत असो वा गरीब असो स्त्रियांना आवडते माहेर
----- रावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर
१५७ संक्रांतीच्या दिवशी तिळाचे काढते सत्व
----- रावांचे नाव घेते आज आहे हळदी कुंकवाचे महत्व
१५८ खडी साखरेची गोडी अन फुलांचा सुगंध
----- रावांच्या संसारात स्वर्गाचा आनंद
१५९ कपाळावर कुंकु हिरवा चुडा हाती
----- राव माझे पती माझे भाग्य किती
१६० झाशीच्या राणीचा स्वातंत्र्यासाठी झाला घात
----- रावांचा जन्मोजन्मी धरीन मी हात