पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

८१

मंगळागौरी माते नमन करते तुला
----- रावांचे अखंड सौभाग्य लाभू दे मला

८२

दिवाळीच्या सणाला दिव्यांच्या पंक्ती

----- रावांना ओवाळते मंगल आरती

८३

थोर कुळांत जन्मले, सुसंस्कारात वाढले
----- रावांच्या जीवावर भाग्यशाली झाले

८४

सर्व सणामध्ये दिवाळीचा सण मोठा
----- रावांच्या सहवासात आनंदाला नाही तोटा

८५

मखमली हिरवळीवर पाखरांचा थवा
----- रावांच्या संसारात लावीन दिप नवा
८६ संसाराच्या वेलीवर फुलले नवे फुल
----- रावांना लागली बाळाची चाहूल
८७ फुलांच्या सोडल्या माळा, जागोजागी लावले आरसे
----- रावांच्या बाळाचे आज आहे बारसे
८८ गुलाबांचा ताटवा, लतांचा कुंज
----- रावांच्या बाळाची आज आहे मौंज
८९ गोकुळात आला क्रुष्ण, सर्वांना झाला हर्ष
----- रावांच्या बाळाला लागले पहिले वर्ष
९० सोन्याची घुंगरं, चांदीच्या वाळ्या
सोनार घडवी दागिने ----- रावांच्या बाळाला
९१ वरातीच्या मिरवणूकीत सनईचे करुण सूर
----- रावांच्या बरोबर जातांना मनात होते हूरहूर
९२ दाराच्या चौकटीला गणपतीचं चित्र
----- रावांच्या मुळे मिळालं सौभाग्याचं मानपत्र
९३ अंबाबाईच्या देवळासमोर ह्ळ्दीकुंकवाचा सडा
-----रावांच्या नावावर भरते लग्नचुडा
९४ आला श्रावणमास, पाऊस पडला शेतात
----- रावांचे नाव घेते धनधान्यसंपन्न घरात
९५ शरदाचे चांदणे, मधुवनी फुले निशी़गंध
----- रावांचे नाव घेण्यात मला आहे आनंद
९६ जीवनात ही घडी अशीच राहू दे
----- रावांचे प्रीतफुल असेच हसु दे
९७ संथ वाहती गंगा, यमुना, आणि सरस्वती
----- रावांचे नाव हीच माझ्या प्रेमाची महती
९८ कस्तुरीचा सुवास दरवळतो रानात
----- रावांचे नाव घेते माझ्या मनात
९९ श्रीरामाच्या पाऊली वाहते फुल आणि पान
----- रावांचे नाव घेते, राखते सर्वांचा मान
१०० निळया आकाशी रोहिणीस वाटे चंद्रासवे असावे
लग्नाच्या दिवशी ----- स वाटे ----- रावांचे नाव घ्यावे