पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

८६०

चटक चांदणी शुभ्रतेची कला
------- रावांचे नाव घेण्याचे सौभाग्य मला

८६१

कोवळया पालवीने लागते वसंताची चाहूल

------- रावांच्या संसारात टाकते मी पाऊल

८६२

राम, लक्ष्मण निघाले सीता म्हणते मीही येते
------- रावांचे नाव तुमच्या आग्रहाकरिता घेते

८६३

सागर सरिताच्या मिलनातुन उमलली कलीका
------- रावांचे नाव घेते -------- ची बालीका

८६४

गुलाबाचे फुल तोडताना रुततो काटा
------- रावांच्या सुखदुःखात माझा अर्धा वाटा
८६५ सात पावले चालुन जाता स्वर्ग आले हाता
-------रावांचे नाव घेते तुमच्या सर्वांकरिता
८६६ पुर्वेकंडून आला वारा पश्चिमेकडून आला पाऊस
------- रावांनी केली नाही -------- हाऊस
८६७ बालपण संपुन आलयं आता यौवन
------- रावांचे नाव घ्यायला कशाला हवं प्रयोजन
८६८ सरस्वतीच्या देवळात अगरबत्तीचा पुडा
------- रावांच्या नावाने भरला हातभर चुडा
८६९ न कळताच भातुकली संपुन स्वामिनी मी झाले
------- रावांच्या सहवासात आनंदाने न्हाले
८७० भरल्या ताटाला देते रांगोळीची शोभा
-------रावांच्या विद्येला आहे विनयाची प्रभा
८७१ बालपण सारे बागडण्यात गेले, नकळत यौवनात पदार्पण झाले
------- राव मला पती मिळाले नी भाग्य माझे उजळुन निघाले
८७२ संसाराच्या चौकोनाची केली पुर्तता
------- रावांचे नाव घेते तुम्हा सर्वा करिता
८७३ आई वडीलांनी केले लग्न, लग्नानंतर केले कन्यादान
------- रावाना मिळाला -------- च्या जावयाचा मान
८७४ श्री गजाननाला वंदन करुन पहिलं पाऊल टाकलं जपुन
------- रावांबरोबर चालता चालता देहभान गेले विसरुन
८७५ अभिमान नसावा स्वरुपाचा गर्व नसावा पैशाचा
------- रावांचा शब्द नेहमीच असतो सुखाचा
८७६ संसाराच्या अंगणात ऊन पावसाचा खेळ
-------रावांच्या अन माझ्या संसारी इंद्रधनुष्याचा मेळ
८७७ तांब्याच्या संज्यापात्रात न्हानत होती श्रीक्रुष्ण कांत
-------रावांच्या मनाचा न लागे अंत
८७८ सुखी माझ्या संसाराला नित्य लागे सांजवात
पावलो पावली मिळे मला ------- रावांची सुंदर साथ
८७९ काचेच्या बशीत ठेवली बर्फी
------- रावांच्या नावासाठी सर्वांनी केली गर्दी