पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

८४०

विठ्ठलाच्या पायी वीट झाली भाग्यवंत
------- रावांच्या छायेत झाले मी ही भाग्यवंत

८४१

ऋण काढून सण करणे आहे दुषण

------- रावांचे नाव हेच माझे भुषण

८४२

संसाराच्या आमच्या कसलीच नाही वाण
------- राव म्हणजे रुप-गुणांची खाण

८४३

क्रुष्ण म्हणतो राधेला आता जरा हास
------- रावांना घालते ------- चा घास

८४४

गौतमाच्या शापाने अहिल्या झाली पाषाण
------- रावांचे नाव घेते सौभाग्य हेच माझे निशाण
८४५ शरदाच्या चांदण्यात चंद्र करतो अम्रुताचा वर्षाव
------ रावांच्या यशाने झालाय त्यांच्यावर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव
८४६ सासु-सास-यांच्या छायेत मला नाही कशाची कमी
------ राव हेच माझे सर्वस्वाचे स्वामी
८४७ चांदीच्या अडकित्याला हिरेमोती जोडले
------ रावांसाठी आई वडिल सोडले
८४८ ------ रावांच्या कर्तुत्वाची पाहून चढती कमान
त्यांची पत्नी असण्याचा मला आहे अभिमान
८४९ राम, लक्ष्मण, सीता तिघे निघाले वनी
------- रावांचे नाव पडो सर्वांच्या कानी
८५० निसर्गाला कधी नाही अंत
------- राव आहेत मला मनपसंत
८५१ सर्वस्वाचे देऊन दान मुक्त मी झाले
------- रावांच्या सहवासात आनंदाने न्हाले
८५२ घराला होती खिडकी, खिडकीत होती वीट
------- रावांना झाली दिठ तर चपलीत केली नीट
८५३ चेहरा आहे मानवी मनाचे दर्पण
------- रावांना केले मी सर्वस्व अर्पण
८५४ सुखी माझ्या संसार वेलीवर डोलताहेत दोन सुंदर फुलं
------- रावांनी माझ्या सुखाचं केलं नव दालन खुलं
८५५ मातापित्यानी वाढवलं मनासारखे शिक्षण दिलं
सर्व सुखाच्या संसारात ------- रावांनी मला स्वामिनी केलं
८५६ अजान व्रुक्षाखाली ज्ञानेश्वरी वाचून केली किर्ती
------- रावांचे नाव घेते वटसावित्रीच्या दिवशी
८५७ छोटसं घरकुल माझं सामावून घेते सा-यांना
------- रावांची प्रेमळ साथ त्रुप्त करते मनाला
८५८ हळद लावते कुंकु लावते वाण घेते घोळात
------- रावांचे नाव घेते सवासिनींच्या मेळयात
८५९ वसंताच्या चाहूलीने कोकीळा लागते गाऊ
------- रावांच्या नावाचा नाही वाटत बाऊ