पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

६१

साता जन्मीची पूण्याई फळाला आली आज
----- रावांच्या हाताने ल्याले मंगळ्सुत्राचा साज

६२

पत्रिका जुळ्ल्य़ा योग आला जूळून

----- राव पती मिळावे म्हणून नवस केला कुलदेवतेला स्मरुन

६३

संसार सागरात प्रीतीच्या लाटा
----- रावांच्या सुखदु:खात उचलीन मी अर्धा वाटा

६४

आईवडिलांच्या आशिर्वादाने आला भाग्याचा दिवस
----- राव पति मिळावे म्हणुन कुलदेवतेला केला नवस

६५

सीतेची पतिभक्ती, सावित्रीचा निग्रह
----- रावांचे नाव घेण्यास नको मला आग्रह
६६ लाल चूटूक मेंदी, हिरवागार चुडा
----- रावांसाठी जीव झाला माझा वेडा
६७ आनंदाच्या लाटांनी भरले मानस सरोवर
आयुष्याचा प्रवास करीन ----- रावांच्या बरोबर
६८ आकाशात चमकतो तारा, अंगठीत चमकतो हिरा
----- राव पति मिळाले हाच भाग्योदय खरा
६९ सोन्याच्या साखळीत खुलतात काळे मणी
----- राव झाले माझ्या सौभाग्याचे धनी
७० मनोभावे प्रार्थना करुन पुजला गौरीहर
----- रावांचा सहवास लाभो जन्मभर
७१ प्रेमाचा दिला हुंडा, मानाची केली करणी
जीवनाचे पूष्प वाहिले ----- रावांच्या चरणी
७२ चांदीच्या ताटात पक्वानांची रास
----- रावांना देते लाडूचा घास
७३ रंगबेरंगी रांगोळ्यांनी पंगतीला शोभा येते
लाडूचा गोड घास ----- रावांना देते
७४ मंगळागौरीची पूजा मनोभावे करते
----- रावांसाठी दीर्घायुष्य मागते
७५ चंद्राच्या महालात रोहिणीची चाहूल
----- रावांच्या जीवनात टाकते पहिले पाऊल
७६ नातेवाईक जमले केले मोलाचे आहेर
----- रावांच्या सहवासासाठी सोडले मायेचे माहेर
७७ उंबरठयावरचं माप पायांनी लोटते
----- रावांच्या घरात भाग्याने प्रवेश करते
७८ आई, बाबा येते आशीर्वाद दयावा
----- रावांचा सहवास जन्मभर लाभावा
७९ ----- रावांच्या बरोबर मन गेले गांगरुन
आईबाबांच्या आशिर्वादाची शाल घेते पांघरुन
८० मोत्याची माळ, सोन्याचा साज
----- रावांचे नाव घेते मंगळागौर आहे आज