पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

६२

पंढरपुरच्या यात्रेत हरीनामाचा गजर
------- रावांचे नाव ऐकण्यासाठी सर्वजण हजर

६२

श्रीक्रुष्णाच्या गळयामध्ये वैजयंतीमाला

------- रावांचे नाव घेते मंगल दिन आला

६२

आरक्त गालावर उमटले लज्जेचे भाव
------- रावांनी घेतला माझ्या अंतःकरणाचा ठाव

६२

सकाळच्या वेळी बागेत फुल तोडतो माळी
------- रावांचे नाव घेते आता तुमच्यावर आली पाळी

६२

यमुनेच्या तीरावर ताजमहालाची इमारत
------- रावांचे नाव घेण्यास नाही मी हरत
६२ महादेवाच्या पुढे असतो नंदी
------- रावांचे नाव घेऊन देते तुम्हांला संधी
६२ पहाटेच्या वेळी वारा वाहतो झुळझुळ
------- रावांचे नाव घेताना पैजंण वाजतात खुळ्खुळ
६२ चांदीच्या तांब्याला नागाची खुण
------- रावांचे नाव घेते ------- रावांची सून
६२ हिरवी बांगडी गुलाब दास
------- रावांच्या ताटापूढे अत्तराचा वास
६२ लाज-या राधिकेला कन्हैया म्हणतो हास
------- रावांना घालते लाडवाचा घास
६३ वसंत ऋतुत कोकीळा करते कुंजन
------- रावांच्या बरोबर करते लक्ष्मीपुजन
६३ चंद्राभोवती तारकांनी धरले गोल अंगण
------- रावांच्या नावाने बांधले मी कंकण
६३ जमीन दुभंगुन सीता झाली गुप्त
------- रावांनी हार घालुन आईवडिलांना केले मुक्त
६३ अम्रुत मुर्तीला स्वरुप देतो कलाकार
------- रावांचे सदगुण हेच माझे अलंकार
६३ हळद लावते किंचीत कुंकु लावते ठसठशीत
------- रावांसारखे पती मिळाले हेच माझे पूर्व संचित
६३ सीतेच्या पर्णकुटीत लावल्या केळी
------- रावांचे नाव घेते पुजेच्या वेळी
६३ मेघरुपी पिंपातून टपटप पडतात मोती
------ रावांसारखे पती मिळाले देवाचे आभार मानू किती
६३ रुसलेल्या राधेला क्रुष्ण म्हणतो हास
------- रावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी खास
६३ संसाररुपी देवळात नंदादीप तेजावा समाधानाचा
------- रावांच्या पाठीशी आशिर्वाद असावा तुमचा
६३ यमुनेच्या डोहात क्रुष्णा वाजवी पावा
------- रावांच्या जीवावर संसार सुखाचा व्हावा