पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

४१

सुखी संसारात हवी विश्वासाची जोड
----- रावांचे नाव घेते, घास घालून तोंड करते गोड

४२

अरुणासह ऊषा आली, सोनियाची प्रभा पसरली

----- रावांचे नाव घ्यायला मी नाही विसरली

४३

नाशिकची द्राक्षे, नागपूरची संत्री
आजपासून मी झाले ----- रावांची ग्रुहमंत्री

४४

शब्द तिथे नाद कवी तिथे कविता
----- रावांची जोड जणू सागर आणि सरिता

४५

नव्या दिशा, नव्या आशा, नव्या घरी पर्दापण
----- रावांच्या जीवनात माझे सर्वस्व अर्पण
४६ चंदनाच्या झाडावर बसला मोर
----- रावांच्या जीवावर मी आहे थोर
४७ चंद्राचा उदय, समुद्राला भरती
----- रावांच्या शब्दांनी सारे श्रम हरती
४८ सूख समाधान तिथे लक्ष्मीचा वास
----- रावांना देते मी जिलेबीचा घास
४९ पदस्पर्शाने लंवडते उंबरठ्यावरलं माप
----- रावांची भाग्यलक्ष्मी म्हणुन ग्रुहप्रवेश करते आज
५० घराला असावं अंगण, अंगणात डोलावी तूळस
----- रावांच्या जीवनात चढवीन आंनदाचा कळस
५१ सूख दू:खाच्या धाग्यांनी जीवन वस्त्र विणले
----- रावांच्या सहवासात भाग्य माझे हसले
५२ अंलकारात अंलकार मंगळसूत्र मूख्य
----- रावांचा आनंद हेच माझे सौख्य
५३ मंगळ्सूत्र हा सौभाग्याचा अंलकार
----- रावांच्यासह ध्येय, आशा होवोत साकार
५४ आकाशाच्या पोटी चंद्र, सूर्य, तारांगणे
----- रावांचे नाव घेते तूमच्या म्हणण्याप्रमाणे
५५ नीलवर्ण आकाशात चमकतात तारे
----- रावांचे नाव घेते लक्ष दया सारे
५६ सांयकाळ्चे वेळी नमस्कार करते देवाला
----- रावांचे नाव घेताना आनंद होतो मनाला
५७ इग्रंजी भाषेत चंद्राला म्हणतात मून
----- रावांचे नाव घेते ----- ची सून
५८ खडीसाखरेचा खडा खावा तेव्हा गोड
----- रावांचे नाव अम्रुतापेक्षा गोड
५९ इग्रंजी भाषेत आईला म्हणतात मदर
---- रावांचे नाव घेते सोडा माझा पदर
६० फुलात फुल जाईचे फुल
----- रावांनी घातली मला भूल