पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

५००

मोठयांचा करावा मान सन्मान
------- रावांच्या नावाने घेते सौभाग्याचे वाण

५०१

मन असावे स्वच्छ, प्रेमळ आणि पवित्र

------- रावांच्या जीवनात राहो आनंद सर्वत्र

५०२

कपाळाला कुंकु गळयात मोत्यांचा हार
------- रावांचे नाव घेताना आनंद होतो फार

५०३

सासरच्या कौतुकात राहिले नाही काळाचे भान
------- रावांचे नाव घेते राखून सर्वांचा मान

५०४

पेटी वाजे वीणा वाजे सतार वाजे छान
------- रावांचे नाव घेते राखून सर्वांचा मान
५०५ सत्यम, शिवम, सुंदरम साहित्याची आस
------- रावांना घालते मी लाडवाचा घास
५०६ क्रुष्ण प्राप्तीसाठी रुक्मिणीने लिहीले पत्र
------- रावांसाठी घातले मी मंगळसुत्र
५०७ आषाढात दाटले घन मोर नाचतो होऊन विभोर
------- रावांचे नाव घेते सर्वांसमोर
५०८ चालली सप्तपदीची सात पावले
------- रावांच्या नावाने मंगळसुत्र बांधले
५०९ भावनात जन्मली कल्पना फुल गुंफीले शब्दांचे
------- रावांचे नाव घेते मन राखून सर्वांचे
५१० प्राजक्ताच्या पायथ्याशी शुभ्र फुलांच्या राशी
------- रावांचे नाव घेताना मनात दाटली खूशी
५११ पुणेरी टांगा त्याला अरबस्तानी घोडे
------- रावांचे नाव घेते सत्यनारायणापुढे
५१२ देवाजवळ करीत होते दत्ताची आरती
------- राव आहेत माझ्या जीवनाचे सारथी
५१३ जिरे साळीचा भात पिकतो मावळात
------- रावांचे नाव घेते----- च्या देवळात
५१४ चंद्राची जशी चंद्रीका, वसिष्ठांची जशी अरुंधती
तशीच मी होईन -------- रावांची आवडती
५१५ पानोपानी फुल फुलावे रंग गहिरे असावे
------- रावांच्या संसारात सुख माझे हसावे
५१६ शुभदिनी, शुभकाळी आली आमची वरात
------- रावांचे नाव घेते ------- च्या घरात
५१७ थंडगार पाण्याला वाळयाचा सुवास
------- रावांचे नाव घेते जोडी आमची खास
५१८ सोन्याचे मणी रेशमात गुंफले
-------- राव माझे वाचनात गुंतले
५१९ सागरतिरी शुभ्र वाळू
------- राव म्हणतात, चल राणी टेनिस खेळू