पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

४८०

लक्ष्मी माते वंदन करते मनी श्रध्देचे बळ
------- रावांच्या संसारी दे सम्रुध्दीचे फळ

४८१

जलाशयात असते जसे निर्मळ पाणी

तशीच मी ------- रावांची सहधर्मचारिणी

४८२

कोसळल्या जलधारा, धरा आनंदली रातोरात
-------- रावांच्या सहवासात होवो सौख्याची बरसात

४८३

संध्याकाळी तूळशीपाशी मंद ज्योत तेवते
------- दिवस म्हणून ------- रावांचे नाव घेते

४८४

सर्व कार्याचा पाठीराखा विघ्नहर्ता गणेश
------- राव हेच माझ्या जीविताचे परमेश
४८५ सरस्वतीच्या मंदीरात साहित्याच्य़ा राशी
------- रावांचे नाव घेते शुभमंगलदिवशी
४८६ दोन कुल उद्धरते कन्या एक कुल उद्धरतो पुत्र
------- रावांच्या नावाने बांधले मंगळसुत्र
४८७ मंगल झाली प्रभात, विहंग उडले गात
------- रावांच्या हाती दिला हात
४८८ संध्याकाळच्या चंदन गंधात अधिर झाली दिशा
-------रावांचे आयुष्य कळीकळीने उमलावे हीच माझी मनिषा
४८९ संसार सौख्याची मनामध्ये आस
------- रावांना घालते ------ चा घास
४९० राव आमचे मोठे करारी
म्हणून तर मी घेऊ शकले उंच भरारी
४९१ ज्याचा जसा भाव तशी भावना दिसते
------- ची प्रतिमा माझ्या मनी वसते
४९२ देवाजवळ सांयकाळी करेन देवाची आरती
------- राव आहेत माझ्या जीवनाचे सारथी
४९३ कपाळावर कुंकु त्याखाली हळद सजते
हातावरच्या मेंदीत ------- रावांचे नाव रेखाटते
४९४ सुंदर काळेभोर केसात सजते गुलाबाचे फुल
------- राव क्षमा करतात माझी प्रत्येक भुल
४९५ प्रेम दयावे प्रेम घ्यावे प्रेमाचा असावा साठा
------- रावांच्या सुखदुःखात माझा अर्धा वाटा
४९६ नीलवर्णी आकाशात मधुर पक्षांचा टाहो
------- रावांचे नाव घेते अखंड सौभाग्य लाभो
४९७ जाई-जुईच्या वेलीखाली हरीण घेते विसावा
-------- रावांचे नाव घेते तुमचा आशिर्वान असावा
४९८ आई-वडिल करीत होते काळजी कसे मिळते घर
----- रावांचे नाव घेते भाग्य माझे थोर
४९९ शुक्राची चांदणी ढगाला देते शोभा
------- रावांच्या पाठीवर परमेश्वर उभा