पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

४६०

सुखाच्या शेरी चढताना दुःखाचा नाही लवलेश
------- रावांसह करीते ग्रुहप्रवेश

४६१

उंबरठयावर पाय दिल्यावर लागली सूखी जीवनाची चाहूल

------- रावांचे नाव घेऊन टाकते दिल्याघरी पाऊल

४६२

मेनकेच्या पोटी जन्मली शकुंतला
--------- रावांचे गूण पाहून अर्पण केले मला

४६३

गीतेतं क्रुष्णाने अर्जुनाला केला उपदेश
------- रावांच्या बरोबर करते ग्रुहप्रवेश

४६४

चंद्राला पाहून हर्षित होते रोहिणी
------- रावांच्या जीवनात होईन मी आदर्श ग्रुहिणी
४६५ सासर आणि माहेर स्त्रीचे दोन नेत्र
------- रावांच्या नावाचे बांधते मणीमंगळसुत्र
४६६ संस्क्रुत भाषेत नदीला म्हणतात सरिता
------- रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहाकरीता
४६७ अम्रुतासाठी समुद्राचे झाले मंथन
------- रावांचे नाव घेऊन बांधते मी कंकण
४६८ राधेच्या मनात क्रुष्णाचे चिंतन
------- रावांचे नाव घेऊन सोडते मी कंकण
४६९ चांदीच्या करंडयाला सोन्याचे झाकण
------ रावांचे नाव घेऊन बांधते मी कंकण
४७० नववधुच्या करि शोभे हिरवे कंकण
------ रावांचे नाव घेऊन सोडते मी कंकण
४७१ सूनमूख पाहण्यासाठी आवश्यक असतो आरसा
------- रावांना घास घालते अनारसा
४७२ राम, लक्ष्मण, हनुमान त्यांचा दास
------- रावांसाठी मला निवडलं खास
४७३ नागनाथाच्या मंदीरात उदबत्तीचा वास
------- रावांना घालते लाडूचा घास
४७४ ता-याचं लुकलुकणं चंद्राला आवडलं
------- रावांसाठी मला निवडलं
४७५ चांदीच्या तबकात मोती होऊन राहण्यापेक्षा चातकाची भागवावी तहान
------- राव पती मिळाले म्हणून माझे जीवन झाले महान
४७६ सौभाग्यकांक्षिणी कालची झाले सुवासिनी आज
------- रावांनी दिला सारा सौभाग्याचा साज
४७७ आईनी वाढवलं, वडीलांनी पढवलं
------- रावांनी त्यांची होताच सोन्यानं मढवलं
४७८ गाण्याच्य़ा मैफलीत पेटीचा सुर
------- रावांची भेट म्हणजे प्रेमाचा पूर
४७९ सोन्याच्या तारेत गुंफली एकदाणी
-------- रावांचे नाव घेते ------- पंतांची तान्ही