+

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

४४०

सुवासिक पारिजात बहरो प्रितीच्या दारी
------- रावांसाठी माहेर सोडून आले मी सासरी

४४१

१९४७ पुर्वी भारतात माजली होती आंदा-धुंदी

------- रावांना घास घालते बासुंदी

४४२

ल्याले मी आज सौभाग्याचा साज
------- रावांचे नाव घेते नववधु रुपाने आज

४४३

नागिणीच्या वेलीखाली हरीणी घेते विसावा
------- रावांचे नाव घेते शुभार्शिवाद दयावा

४४४

परमेश्वराचे सोबती सुखदुःखाचे भागीदार
------- रावांच्या जीवनात मी आहे साथीदार
४४५ काव्य तेथे कविता सागर तेथे सरिता
------- रावांचे नाव घेते तुमच्या इच्छेकरिता
४४६ सातासमुद्रापलीकडे सापडतात शिंपलेमोती
------ रावांचे नाव घेते तुमचा मान राखूनी
४४७ महादेवाच्या पिंडीवर बेल वाहते वाकून
------ रावांचे नाव घेते तुमचा मान राखून
४४८ गर्व नसावा पैशाचा, अभिमान नसावा रुपाचा
-------रावांना घास घालते वरण भात तुपाचा
४४९ जीवनाच्या सागरावर सप्तरंगी फुल विचाराचा
------ रावांसह सुखी होईल प्रवाससंगीत संसाराचा
४५० निसर्गावर करु पाहत आहे आजचा मानव मात
अर्धांगी म्हणून दिला ------ रावांच्या हाती हात
४५१ जीवनाच्या कोंदणात फुलले प्रितीचे पुष्प
------- रावांच्या नावाने घेते मी सौभाग्याचा गुच्छ
४५२ मावळला सुर्य उगवला शशी
------- रावांचे नाव घेते डोहाळे जेवणाच्या दिवशी
४५३ शंकर पार्वतीच्या पोटी जन्मले गणराज
------- रावांचे नाव घेते गौर बसली आज
४५४ आदघर माजघर, माजघरांत पलंग, पलंगावर उशी
------- रावांच्या जीवावर मी आहे खुशी
४५५ शरयु नदीत जन्म झाला मेघदुतांचा
------- रावांच्या जीवनात उगम झाला आनंदाचा
४५६ माहेरच्या प्रागंणात वेचले ज्ञानकण
------- रावांचे नाव घेऊन बांधते कंकण
४५७ संसाररुपी सागरात प्रेमरुपी सरोवर
आयुष्याचा प्रवास करते ------- रावांबरोबर
४५८ सांजवात लावतेवेळी होते माहेरची आठवण
------- रावांसाठी ------ ची पाठवण
४५९ वाडयात सव्वाहात तुळशीचे व्रुदांवन
------- रावांचे नाव घेऊन तुमचे करीते आभिनंदन