पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

४२०

शाहू राजे बांधतात कोल्हापूरी फेटा
------- रावांच्या संसारात आहे माझा अर्धा वाटा

४२१

हिरवा शालू नेसून आले

------- रावांच्या जीवनात समरस झाले

४२२

दारात अंगण, अंगणात काढली रांगोळी
------- रावांचे नाव घेऊन बांधते मुंडावेळी

४२३

काचेच्य़ा तांब्यात सरबत आहे गार
------- रावांचे नाव घ्यायला उशीर झाला फार

४२४

मोहमाया प्रेमाची जाळी पसरली दाट
------- रावांची सेवा करणे हीच माझी मोक्षाची वाट
४२५ चाफळया मंदीरात राम, सीता, लक्ष्मण
------- रावांचे नाव घेऊन घालते आपोषण
४२६ प्रेमाचा दिला हूंडा मानाची केली करणी
------- रावांचे नाव घेऊन करते घरभरणी
४२७ सासु सासरे प्रेमळ जावा दीर हौशी
------- रावांचे नाव घेते ------- च्या दिवशी
४२८ निशिगंधाच्या वासाने मन झाले मोहीत
------- रावांचे नाव घेते ------ सहीत
४२९ जात होते फुलाला पदर अडकला वेलीला
लिंबलोण कुणाला तर ------ रावांच्या गुणाला
४३० यमुनेच्या तिरावर क्रुष्ण वाजवतो पावा
------- रावांचे नाव घेते तुमचा आशिर्वाद हवा
४३१ सोनाराने मंगळ्सुत्र घडवले सोन्याच्या साखळीवर
------- रावांचे नाव माझ्या ह्रदयाच्या पाकळीवर
४३२ कबीर विणतो शेला देव घालतो घडी
------- रावांच्या जीवावर मी घालते मंगळसुत्राची जोडी
४३३ दया, क्षमा, शांती प्रेमाचे माहेर
------- रावांनी केला सौभाग्याचा आहेर
४३४ एक पाय ठेवते तळयात, एक पाय ठेवते मळयात
------- रावांचे नाव घेते सासरच्या मेळयात
४३५ अमुल्य वेळी उमलली कळी
------- रावांचे नाव घेते सायंकाळच्या वेळी
४३६ देहरूपी निरंजनात प्रेमरूपी वात
------- रावांचे नाव घ्यायला आज केली सुरूवात
४३७ शुभमंगलप्रसंगी गणेशाची साथ
------ रावांचे नाव घ्यायला आज केली सुरूवात
४३८ श्रीमंतीने दाखवू नये श्रीमंती, गरीबांना दयावी सवलत
------- रावांची विद्वता हीच माझी दौलत
४३९ श्रावणी सरी नंतर प्रुथ्वीची काया
------- रावांच्या घरी मिळते माहेरची माया