पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

४००

अभिमान नाही संपत्तीचा, गर्व नाही रूपाचा
-------रावांना घास घालते वरण भात तुपाचा

४०१

यमुना जलावर पडली ताजमहालाची सावली

------- रावांची जन्मदाती, धन्यती माऊली

४०२

श्रीक्रुष्णाच्या मस्तकावर सदैव असतो शेष
------- रावांचे नाव घेऊन करते मी ग्रुहप्रवेश

४०३

शंकराची पुजा पार्वती करते खाली वाकून
------- रावांचे नाव घेते सर्वाचा मान राखून

४०४

ताजमहल बांधायला कारागीर होते कुशल
------- रावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी स्पेशल
४०५ पतिव्रतेचे व्रत घेऊन नम्रपणे वागते
------- रावांचे नाव घेताना आशिर्वाद मागते
४०६ अंगणात व्रुदांवन, व्रुदांवनात तुळस
------- रावांचे नाव घेताना कसला हो आळस
४०७ संसाररुपी वेलीचा गगनात केला झुला
------- रावांचे नाव घेते आशिर्वाद दयावा मला
४०८ मोह नाही, माया नाही, नाही मत्सर हेवा
------- रावांचे नाव घेते नीट लक्ष ठेवा
४०९ कपाळावर कुंकु, हिरवा चुडा हाती
------- राव माझे पती सांगा माझे भाग्य किती
४१० सनई आणि चौघडा वाजे सप्तसूरात
------- रावांचे नाव घेते ------ च्या घरात
४११ मंदीराचे वैभव परमेश्वराची मुर्ती
------- रावांचे नाव घेऊन करते इच्छापुर्ती
४१२ पंचपक्वांनाच्या ताटात वाढले लाडू पेढे
------- रावांचे नाव घेताना कशाला आढे वेढे
४१३ मला नाही काही येत मी आहे साधी
------- रावांचे नाव घेते सर्वाआधी
४१४ रातराणीचा सुगंध त्यात मंद वारा
------- रावांच्या नावाचा भरला हिरवा चुडा
४१५ कपाळाचं कुंकु जसा चांदण्याचा ठसा
------- रावांचे नाव घेते सारेजण बसा
४१६ माहेर तसं सासर नाते संबंधही जुने
------- राव आहेत सोबत मग मला कशाचे उणे
४१७ गोकुळासारखं सासर सारे कसे हौशी
------- रावांचे नाव घेते ------- दिवशी
४१८ छ्न छन बांगडया, छूम छूम पैंजण
------- रावांचे नाव घेते ऐका सारेजण
४१९ ह्र्दयाच्या भावनांना प्रितीचा फुलोरा
------- रावांच्या सह फुलो सौख्याचा फुलोरा