पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

३६०

ओल्याचिंब केसांना टाँवेल दया पुसायला
------- रावांचे नाव घेते शालू दया नेसायला

३६१

डाळिंबाचे झाड पानोपानी दाटले

------- रावांचे नाव घेताना आनंदी मला वाटले

३६२

गुलाबाचे फुल दिसायला ताजे
------- रावांचे नाव घेते सौभाग्य माझे

३६३

अंगणी होती तुळस, तुळ्शीला घालत होती पाणी
आधी होती आईबापाची तान्ही नंतर झाली --------- रावांची राणी

३६४

दारी होता टेबल त्यावर होता फोन
-------- रावांनी पिक्चर दाखविला हम आपके है कौन
३६५ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दशरथाला पुत्र चार
------- रावांनी घातला मला मंगळ्सुत्राचा हार
३६६ पौर्णिमेचा चंद्र आकाशात दिसतो साजरा
------- रावांनी आणला मला मोग-याचा गजरा
३६७ चांदीचे जोडवे, पतीची खुण
------- रावांचे नाव घेते ------- ची सून
३६८ नव्हती कधी गाठभेट एकदाच झाली नजरानजर
आई-वडिल विसरते ------- रावांसाठी सुटला प्रीतीचा पाझर
३६९ ह्र्दयात दिले स्थान तेव्हा दिला हातात हात
------- राचांच्या जीवनात लावते प्रीतीची फुलवात
३७० नववधू आले मी घरी जीव गेला बावरुन
------- रावांनी मारली हाक शिणचं गेला निघून
३७१ धरला यांनी हात वाटली मला भीती
हळूच म्हणाले -------- राव अशीच असते प्रीती
३७२ जेव्हा मी यांना पाहते चोरुन विचार करते मुक होवून
घडविले देवांनी ------- रावांना जीव लावून
३७३ घातली मी वरमाला हसले ------- राव गाली
थरथरला माझा हात लज्जेने चढली लाली
३७४ वय झाले लग्नाचे, लागली प्रेमाची चाहूल
------- रावांच्या जीवनात टाकते मी पहिले पाऊल
३७५ राजहंस पक्षी शोभा देतो वनाला
------- रावांचे नाव घेते आनंद माझ्या मनाला
३७६ सावित्रीने नवस केला पती मिळावा सत्यवान
------- रावांच्या जीवावर मी आहे भाग्यवान
३७७ आकाशी चमकते तारे, जमिनीवर चमकते हिरे
------- राव हेच माझे अलंकार खरे
३७८ पर्जन्याच्या व्रुष्टीने स्रुष्टी होते हिरवीगार
------- रावांच्या नावाने घालते मंगळसुत्राचा हार
३७९ लोकमान्य टिळक स्वराज्याचा हिरा
------- रावांचे नाव घेऊन उखाणा करते पूरा