पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

३००

डोंगरकपारी तरु लतावेली
------- रावांनी दिली गुलाबाची मोहक कळी

३०१

उगवत्या रवीला उषेची ऒढ

------- रावांच्या संसारात लाभली ------- ची जोड

३०२

गरिबीची करु नये निंदा, श्रीमंतीचा करु नये गर्व
------- रावांच्या नावावर आर्पिले जीवन सर्व

३०३

शिवाजीसारखा पूत्र धन्य जिजाऊची कूशी
------- रावांचे नाव घेते बारशाच्य़ा दिवशी

३०४

तारुण्याच्या वाटेवर बालपणाची झाली इतराजी
------- रावांच्या नावाने मिळाली नवलाई संसाराची
३०५ माहेरचे प्रेम खेचती मागे पुढे
------- रावांच्या साथीसाठी माहेर सोडावे लागे
३०६ प्रेमाचा दिला हुंडा मानाची केली करणी
------- रावांचे नाव घेऊन करते घरभरणी
३०७ वर्षाऋतूच्या आगमनाने धरती होते हासरी
------- रावांचं नाव घेते मी नवपरिणिता लाजरी
३०८ नभांगणी चांदणीला शोभा चंद्रमाची
सौभाग्याच्या दानात -----ला शोभा ------ रावांची
३०९ सागराच्या लाटा उसळताना दिसती शुभ्रधवल
------- रावांचे नाव घेते, त्यात काय नवल ?
३१० भावंडाचा सहवास आईवडिलांचा आशिर्वाद
------- रावांचे नाव घेताना तुमचेही लाभो आशिर्वाद
३११ प्रतिभेच्या अविष्कारातून काव्य बहरे
------- रावांच्या साथीने मन माझे मोहरे
३१२ हंडयावर हंडे सात हंडे त्यावर ठेवली परात
------- राव बसले दारात मी येऊ कशी घरात
३१३ कवीची कविता कवीनेच वाचावी
------- रावांची प्रेमाची फुले ओंजळीत वेचावी
३१४ दत्ताच्या फोटोला हार घालते वाकून
------- रावांचे नाव घेते तुमचा मान राखून
३१५ चतूर्थीच्या दिवशी चंद्र निघाला हिरवा
------- राव बसले पुजेला मी निवडते दुर्वा
३१६ गुलाबाचे फुल मधोमध पिवळे
------- राव दिसतात क्रुष्णासारखे सावळे
३१७ हिमालय पर्वतातुन नदी वाहते कनिका
------- रावांचे नाव घेते ------ ची बालिका
३१८ सायकल चालते वेगाने, बस धावते क्रमाने
------- रावांचे नाव घेते तूमच्या म्हणण्याप्रमाणे
३१९ करवंदाची साल चंदनाचे खोड
------- रावांचे बोलणे अम्रुतापेक्षा गोड