पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

२६०

वेलदोडयाच्या वेलावर हवा सुटली गार
------- रावांचे नाव घेते रात्र झाली फार

२६१

देवासमोर काढली रांगोळी मोराची

------- रावांचे नाव घेते स्नूषा थोरांची

२६२

न चुकता टी. व्ही. वर बघत असते रामायण रविवारी
न कंटाळता ------- रावांचे नाव घेते ------- वारी

२६३

विठ्ठलाच्या देवळात भक्तांची दाटी
------- रावांचे नाव घेते सा-यांसाठी

२६४

लावीत होते कुंकु त्यात सापडला मोती
------- राव पती मिळाले म्हणून भाग्य मानू किती
२६५ जाई, जुई, चमेली, शेवंती, नागचाफा
------- रावांचे नाव घेऊन माळते सोनचाफा
२६६ हिंदमातेच्या डोक्यावर सोन्याची जाळी
------- रावांचे नाव घेऊन बांधल्या मुंडावेळी
२६७ सोन्याचं मंगळसुत्र सोनाराने घडवलं
------- रावांचे नाव घेताना ------- नी अडवलं
२६८ सत्यभामेने श्रीक्रुष्णाची केली सुवर्णतुला
------- रावांचे नाव घेते आशीर्वाद दया मला
२६९ समुद्राला कुणी म्हणे सागर, कुणी म्हणे रत्नाकर
------- राव आहेत माझे जन्मोजन्मीचे प्रियकर
२७० चंदनाच्या झाडाला नागिणीचा वेढा
------ रावांच्या नावाचा घालते सौभाग्याचा चूडा
२७१ दहयाचे केले श्रीखंड, दूधाचा केला खवा
------- रावांचे नाव घेते नीट लक्ष ठेवा
२७२ केसात घालते फुल, डोळयात घालते काजळ
------- रावांचे नाव घेऊन वाहते फुलांची ओंजळ
२७३ प्रीतीचा व निष्ठेचा पसरु दे सुगंध
------- रावांच्या जीवनात निर्मीन मी आनंद
२७४ लग्नासारख्या गोड दिनी आज्ञा मोडून कशी रूसू
------- रावांना घास देताना मला येई गोड हसू
२७५ माहेरचे दिवस पाखरासारखे उडाले
स्म्रुतीठेवा त्यांचा घेऊन ------- रावांच्या घरी आले
२७६ हिरव्या हिरव्या रानात मोहक पिवळी फुले
------ रावांचे नाव घेताना मन हिंदोळयावर झुले
२७७ गोपाळ क्रुष्णाला आहे बासरीचा छंद
------ रावांच्या जीवनात आहे मला आनंद
२७८ कात, चुना, लवंग पानाचा विडा
------- रावांच्या नावाचा भरते लग्नाचा चूडा
२७९ खवळला समुद्र लाटा काठोकाठ
------- रावांचे नाव घेते ------- च्या पाठोपाठ