पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

२४०

वन, टु, थ्री
------ रावांचे बोलणे एकदमच फ्री

२४१

ध्येयप्राप्तीसाठी प्रत्येकाने झटावे

------ रावांचे नाव घेण्यास मागे का हटावे

२४२

------- च्या प्रेमाला जगात नाही तोड
परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना शेवट व्हावा गोड

२४३

सोन्याचे ताट चांदीची वाटी
सात जन्म घेईन मी ------- रावांसाठी

२४४

रखरखत्या वैशाखात प्रेमाचा धुंद वारा
जीवनाचा खेळ समजला ------- रावांमुळेच सारा
२४५ चांदीच्या सुटकेस मध्ये शालूची घडी
------- ने पिक्चर दाखविला माहेरची साडी
२४६ मंगळसुत्राच्या दोन वाटया एका वाटीत सासर दुस-या वाटीत माहेर
------- रावांनी केला मला सौभाग्याचा आहेर
२४७ नंदनवनात फुलली सोन्याची कमळे
------ रावांच्यामुळे मला संसाराचा अर्थ कळे
२४८ मुळामूठेच्या संगमावर वसले सूंदर पुणे
------- रावांच्या संसारात नाही कशाचे उणे
२४९ निळया नभावर कर्तुत्वाचा असे रुपेरी ठसा
------ रावांसह करीत आहे संसाराचा श्रीगणेशा
२५० गानकोकीळ बालगंधर्व गाती सूरात
------- रावांचे नाव घेते ----- च्या घरात
२५१ पुजेच्या साहित्यात उदबत्तीचा पुडा
------- रावांच्या नावाने भरला सौभाग्याचा चूडा
२५२ चांदीचा तांब्या, रुप्याची परात
------- रावांचे नाव घेते ----- च्या घरात
२५३ झगमगीत दिव्यांच्या रोषणाईने सजली वरात
------- रावांचे नाव घेते ------- च्या दारात
२५४ राम लक्ष्मण जोडी अमर झाली जगात
------- रावांचे नाव घेते ------- च्या घरात
२५५ उत्तर दिशेला चमकतो अढळ ध्रुवतारा
------- रावांचा उत्कर्ष हा माझा अलंकार खरा
२५६ काळसर आकाशात इंद्रधनूचे सात रंग
------- रावांचे नाव घेता मनी उठले तरंग
२५७ सतारीचा नाद विणेचा झंकार
------- रावांच्या समवेत सुरू झाला संसार
२५८ तळयातला राजहंस सुखवितो वनाला
------- रावांचे नाव घेते माझ्या मनाला
२५९ मला नको हिरे माणिके, नको आकाशातले तारे
------- राव हेच माझे अलंकार खरे